Rivningsarbete innebär mycket damm och partiklar som man kan få i sig.

När man river så kommer damm och sot och även farliga partiklar. Då kan det vara bra att veta hur man skyddar sig.

Är rivning hälsofarligt och hur skyddar man sig?

Att påbörja ett rivningsarbete är aldrig riskfritt eftersom det rör sig om maskiner, farliga ledningar, damm, skadliga partiklar och farligt avfall. Därför är det viktigt att innan arbetet påbörjas identifiera vilka komponenter och material som finns i byggnaden. Exempel på farligt avfall är lysrör, asbesteternittak och avfall som innehåller PCB eller kvicksilver. Dom får inte blandas med varandra eller med andra avfallsslag. Avfallet ska förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen, i kärl med tydlig märkning. Byggavfallet brukar bli flera ton tungt och behöver hanteras. Vissa avfall går att återvinna och andra inte. Byggavfallet innebär att hälsofarligt material, som asbest eller PCB. Det är därför ett måste att rivningsfirman ser till att allt avfall sköts på korrekt sätt. 

För att få en överskådlig bild av hälsofaror med rivning kan man läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida. Innan man river behöver man få en överblick över byggnadens stabilitet, för att se till att rivningen görs säkert. Därför behöver man ta reda på vilka material som finns i väggarna och vilken verksamhet som funnits tidigare. En rivning får aldrig utföras själv och både arbetsgivare, byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare har ett ansvar att undersöka om det kan finnas risker i samband med en rivning. I arbetsmiljölagen ska dom anställda ha på sig lämplig skyddsutrustning i arbetsmiljöer där luften är förorenad och det finns risk för smitta. Det ansvarar arbetsgivaren för att det finns, samt fack- och skyddsombud.

 

 

Risker med farliga partiklar

En av många risker vid rivningar är asbest. Det är förbjudet sedan 1989 och trots detta så dör ca 100 personer varje år. Det kan leda till lungcancer och den vanligaste formen är mesoteliom. Det dör fler personer av asbest än i arbetsplatsolyckor. Det finns med andra ord flera hälsorisker vid en rivning. Man kan få sjukdomssymptom först efter 35 år. Riskerna uppstår i dammolnen som bildas när delar av väggar, tak och byggnader rivs ner. Mikroskopiskt små fibrer frigörs som kan sväva i luften i flera dygn. Partiklarna letar sig ned i lungblåsorna då dom är mycket små. Asbest kan finnas i importerade byggmaterialsprodukter. Många som jobbar inom byggbranschen löper därför risker om dom inte har adekvat skyddsutrustning. Några av yrkena som är värst drabbade är VVS-montörer, byggnadsarbetare, byggstäderskor, elektriker och isolerare. Byggnadsmaterial, motorer och flänspackningar för rörinstallation som har importerats från Asien kan innehålla asbest.

 

För att bäst minska riskerna under en rivning måste dom anställda ha skyddsmasker. Det är också viktigt att försöka minska risken för dammoln genom kontrollerade rivningar. Giftiga avfall måste sedan säkert fraktas på rätt sätt. Detta ska rivningsfirman kunna innan dom sätter igång.